ORNA彦武纸业,5065净利暴涨,股价走高20.5%

彦武纸业(Ornapaper Bhd)的第四季净利按年劲扬83.1%,并宣布派发每股3仙股息,刺激股价今早一度弹升30仙或26.79%,至1.42令吉。


彦武纸业截至去年12月杪第四季(2019财年第四季)净利升至531万令吉,一年前为290万令吉。不过,营业额从9374万令吉下滑至9091万令吉。

彦武纸业在2019财年净赚1320万令吉,一年前报943万令吉,惟营业额从3亿4985万令吉,跌至3亿3158万令吉。


彦武纸业宣布,派发每股3仙终期股息。除权日及付款日分别是7月1日及16日。

彦武纸业的每股净资产为2.36令吉。


Sources from KLSE Screener

13 views

“Opportunities don’t happen. You create them.”

– Chris Grosser

股票投资速成班 
Fast Track Investment Programme
(coming soon)